STYPENDIA ZAGRANICZNE
       Aktualności 
       SOCRATES
            Dokumenty 
            Formalności 
            Umowy 
            Stypendia 
       ERASMUS 
       LEONARDO 
       Kontakt 
       Linki 

 

Praktyki zagraniczne dla studentów 4-tego i 5-tego roku PW w ramach LLP-Erasmus

Podstawowe informacje

Stypendium programu Erasmus przyznaje się w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia studenta. Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.

Kto może się ubiegać o wyjazd na praktykę

O wyjazd na praktykę w ramach Programu LLP-Erasmus może się obiegać każdy zarejestrowany studet PW. Jednakże,
z uwagi na to, że w roku akademickim 2007/8 Politechnika Warszawska otrzymała dofinansowanie na wyjazdy zaledwie
7 studentów dlatego należy przypuszczać, że selekcja kandydatów będzie ostra. Podstawowym kryterium kwalifikacji studentów na wyjazd będą dotychczasowe wyniki w nauce. Drugim kryterium będzie znajomość języka obcego. Trzecim - właściwa motywacja do wyjazdu oceniona na podstawie listu motywacyjnego przygotowanego przez kandydata.

Dokąd i na jak długo można wyjechać

Pobyt studenta na praktyce nie może być krótszy niż 3 miesiące i musi się zakończyć przed 30 września 2008. Praktyki studenckie moga się odbywać w przedsiębiorstwach i firmach przemysłowych oraz nieakademickich placówkach naukowo-badawczych w krajach UE. Praktyki Erasmusa nie można odbyć w instytucjach unijnych, ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarzadzanie programami unijnymi. Instytucja, w której będzie odbywana praktyka musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus.

UWAGA: Pracodawcę studenci mogą znaleźć sobie we własnym zakresie. Studenci mogą także skorzystacć z oferty Centrum Wymiany Międzynarodowej PW. Doprecyzowanie szczegółów wyjazdu związanych z miejscem wykonywania praktyki, wysokością stypendium oraz wysokoscią ewentualnego dodatkowego wynagrodzenia oferowanego studentowi przez pracodawcę zostanie wykonywane po wstępnej selekcji kandydatów. W tym zakresie obowiązuje zasada - kto pierwszy ten lepszy. Oznacza to, że osoby, które wcześniej skompletują wymagane dokumenty oraz wcześniej dojdą do porozumienia z ewentualnym pracodawcą mają większą szansę na wyjazd. W tym względzie, poszukanie pracodawcy we własnym zakresie może znacznie przyspieszyć cały proces i przesadzić o sukcesie.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane wyjazdem i spełniające powyższe wymagania proszone są o składanie następujących dokumentów

 1. formularz aplikacyjny w języku angielskim,
 2. CV (w języku angielskim lub w języku kraju praktyki),
 3. list motywacyjny (w języku angielskim lub w języku kraju praktyki),
 4. wydane przez Dziekanat zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów,
 5. zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikaty językowe lub zaświadczenie wydane przez
  Centrum Jezyków Obcych na PW).

Wymienione dokumenty proszę składać do dnia 14 grudnia 2007 u Pełnomocnika Dziekana ds. Programu LLP-Erasmus - dr Agaty Fronczak (e-mail. socrates@if.pw.edu.pl, tel. 022 234 5808, pok. 310 GF).

Dodatkowe informacje

Wiecej informacji dla osób przygotowujących dokumenty i wyjeżdżających na praktyki w ramach Programu LLP-Erasmus można znaleźć w przewodniku dla beneficjenta.

Wzory innych dokumentów potrzebnych na różnych etapach przygotowywania/trwania/rozliczania praktyki

 1. Karta jakości praktyki Erasmusa,
 2. Wzór umowy podpisywanej między uczelnią a studentem wyjeżdżającym na praktykę,
 3. Training agreement - formularz porozumienia o programie praktyk,
 4. Evaluation form - wzór formularza oceny studenta wypełniany przez pracodawcę po zakończeniu praktyki,
 5. Confirmation and evaluation of company about traineeship - zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawiane przez pracodawcę po zakończeniu stażu.

Kontakt

Dr Agata Fronczak
Koordynator Programu na Wydziale Fizyki PW
pok. 310 GF
tel. 022 234 5808
e-mail: socrates@if.pw.edu.pl


Agnieszka Bursztynska
Program Leonardo da Vinci
Politechnika Warszawska
Centrum Wspolpracy Miedzynarodowej
Uczelniana Agencja Programow Edukacyjnych
ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, VI pietro, 00-668 Warszawa
tel. 022 234 404, 022 234 5115, fax 022 629 8009
e-mail: abursztynska@cwm.pw.edu.pl
www.cwm.pw.edu.pl