STYPENDIA ZAGRANICZNE
       Aktualności 
       SOCRATES
            Dokumenty 
            Formalności 
            Umowy 
            Stypendia 
       ERASMUS 
       LEONARDO 
       Kontakt 
       Linki 
 

PRZED WYJAZDEM

 • Kontakt z koordynatorem na wydziale w sprawie zasad, aktywnych umów z uczelniami partnerskimi i terminów rekrutacji.
 • Uzyskanie informacji o uczelni przyjmującej, zasadach studiowania i ofercie przedmiotów (strona internetowa Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, strona internetowa uczelni przyjmującej)
 • Proces rekrutacji i kwalifikacji, wysłanie danych do uczelni partnerskiej.
 • Wypełnienie formularza Student Application Form.
 • Uzgodnienie programu studiów z koordynatorem wydziałowym. Wypełnienie formularza Learning Agreement. Podpisanie formularza przez opiekuna naukowego i dziekana jest potwierdzeniem tego, że wybrane przedmioty stanowią część programu studiów oraz że po ich zaliczeniu okres studiów za granicą będzie zaliczany do okresu studiów na PW. Możliwe jest wprowadzenie zmian w formularzu Learning Agreement po przybyciu na uczelnię partnerską - i taka ostateczna wersja dokumentu jest wiążąca.
 • Przesłanie wypełnionych dokumentów Student Application Form i Learning Agreement do uczelni przyjmującej w celu uzyskania odpowiednich podpisów i pieczęci.
 • Zebranie informacji na temat zakwaterowania i warunków socjalnych oferowanych przez uczelnię przyjmującą.
 • Przygotowanie oświadczenia dotyczącego przekazania stypendium. Oświadczenie to powinno zawierać pełne informacje na temat konta bankowego studenta (nr konta, nazwa banku i jego adres) ze wskazaniem na walutę (PLN lub EURO), w jakiej ma zostać dokonana wypłata.
 • Wypełnienie skierowania za granicę (tzw. "żółty" wniosek), na którym należy uzyskać podpis opiekuna naukowego, kierownika studium doktoranckiego (w przypadku doktorantów) i dziekana.
 • Po uzyskaniu potwierdzenia przez uczelnię przyjmującą i przesłania przez nią podpisanych formularzy Application Form i Learning Agreement należy złożyć je w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych wraz z oświadczeniem dotyczącym przekazania stypendium, skierowaniem za granicę, kopią ubezpieczenia zdrowotnego (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez wojewódzki oddział NFZ).
 • Podpisanie umowy pomiędzy studentem a Politechniką Warszawską (reprezentowaną przez Głównego Specjalistę ds. Europejskich Programów Edukacyjnych). Ważnym elementem umowy są daty rozpoczęcia i zakończenia studiów na uczelni przyjmującej. Na tej podstawie obliczona jest wysokość przyznanego stypendium. Okres intensywnego kursu językowego organizowanego w ramach programu Erasmus jest także wliczany do okresu studiowania i ten na ten czas również przyznawane jest stypendium.
 • Złożenie oświadczenia dotyczącego przekazania stypendium i wniosku wyjazdowego - skierowania za granicę w Uczelnianej Komisji ds. Programów Edukacyjnych.
 • Przygotowanie formularza Transcript of Records, jaki student zabiera ze sobą. W formularzu tym umieszczane są wszystkie zaliczenia uzyskiwane w czasie pobytu za granicą. Jest on formalnym potwierdzeniem odbycia studiów i jest niezbędny do rozliczenia się z przyznanego stypendium.